Monster storm in Uruguaiana by Douglas Cunha

The beautiful shelf cloud Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brazil

Lightning strike in B&W by Douglas Cunha

Night storm in Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brazil

Enjoying the rainbow by Douglas Cunha

Monster mammatus clouds over Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brazil

To top